ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

projektu BestX na webové stránce academy.bestseries.cz (dále jen „ZOP“)

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Předmět ZOP – ZOP upravují podmínky crowdfundingového projektu dostupného v samostatné sekci BestX v rámci webové aplikace na webové adrese academy.bestseries.cz.
1.2. Souhlas se ZOP – Uživatel je povinen se před vstupem do sekce BestX seznámit se ZOP. Uživatel projevuje souhlas se ZOP a zavazuje se ZOP dodržovat zaškrtnutím položky „souhlasím“. Bez odsouhlasení znění ZOP není uživatel oprávněn se účastnit žádného crowdfundingu v rámci projektu BestX.


2. POJMY A DEFINICE
2.1. Aplikace – Webová aplikace provozovaná Provozovatelem na adrese academy.bestseries.cz.
2.2. CRPT – Virtuální jednotky vytvořené Provozovatelem, které jsou využitelné v rámci Aplikace pro účely realizace Projektů. Není-li výslovně stanoveno jinak, použije se při výpočtech hodnoty CRPT (např. pro účely výplaty Uživateli) částka odpovídající 5,3,- Kč za 1 CRPT.
2.3. BestX – Crowdfundingový projekt Provozovatele přístupný v sekci Aplikace nazvané „BestX“, který umožňuje účast Uživatelů na financování dílčích obchodních záměrů Provozovatele.
2.4. Finance – Prostředky v Kč nebo podporované Virtuální měně, které Uživatel poskytuje Provozovateli za účelem realizace Obchodního záměru.
2.5. Obchodní záměr – Obchodní záměr, který má Provozovatel v úmyslu realizovat v prostřednictvím crowdfundingu.
2.6. Provozovatel – Společnost BEST SERIES s.r.o., IČO: 05643724, se sídlem: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. C 69453.
2.7. Smlouva – Smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je úprava práv a povinností při poskytnutí Financí Uživatele za účelem realizace Obchodního záměru Provozovatele.
2.8. Účet – Účet Uživatele vytvořený Provozovatelem v Aplikaci, a to na základě úspěšně provedené registrace.
2.9. Úrok – Úrok, který je vyplácen Uživateli za poskytnutí Financí.
2.10. Uživatel – Fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem používá Aplikaci.
2.11. Virtuální měna – Elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta. Zejména se jedná o Bitcoin, Litecoin nebo Ethereum.


3. OBCHODNÍ ZÁMĚRY
3.1. Účel Best-X – Účelem BestX je umožnit realizaci Obchodního záměru, a to prostřednictvím poskytnutí Financí Uživatelů v rámci crowdfundingu.
3.2. Popis a jeho charakter – Každý Obchodní záměr je podrobně popsán v příslušné sekci Best-X. Předmětem Obchodního záměru je obvykle realizace stanovené podnikatelské činnosti Provozovatelem. Údaje uvedené v popisu (s výjimkou informací týkajících se Úroků) jsou nicméně pouze informačního charakteru a mohou se v průběhu realizace Obchodního záměru změnit. Uživatel si je vědom a je srozuměn s tím, že údaje uvedené v popisu zachycují Obchodní záměr v jeho raných fázích a v průběhu času bude nutně (s ohledem na optimalizaci a získané zkušenosti) docházet k jeho změnám. Obchodní záměr tak zejména může být omezen nebo naopak rozšířen o další činnosti. Obchodní záměr může být v návaznosti na vývoj jeho realizace pozměněn, opuštěn nebo naopak rozšířen o nové činnosti.
3.3. Aktivní povaha – Obchodní záměry jsou vždy aktivní povahy, tj. jejich podstata spočívá v přidané hodnotě Provozovatele, který je vlastní činností realizuje. Provozovatel zejména nebude provádět činnost spočívající v akvizicích investičních aktiv dle zvolené investiční politiky ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
3.4. Informace týkající se Obchodních záměrů – Jakékoliv informace, předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje, finanční situace, podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu uvedené v popisu Obchodního záměru nelze pokládat za závazný slib Provozovatele týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události nebo výsledky závisejí zcela nebo zčásti na okolnostech a událostech, které Provozovatel nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit.

4. FINANCE
4.1. Základní postup – Poskytnutí Financí probíhá připsáním CRPT na Účet a následnou alokací CRPT Uživatelem ke konkrétnímu Obchodnímu záměru.
4.2. Nákup CRPT – Připsání CRPT na Účet je realizováno prostřednictvím tzv. „Nákupu“ v sekci BestX. Uživatel zvolí odpovídající balíček CRPT, u něhož je uvedena výše Financí a počet připsaných CRPT.
4.3. Způsob – Finance, za které jsou CRPT připsány, mohou být převedeny Provozovateli prostřednictvím úhrady ve formě Kč nebo zvolených Virtuálních měn, které Provozovatel aktuálně přijímá. Bude-li využita úhrada prostřednictvím Virtuálních měn, bude použit přepočet uvedený Provozovatelem v Aplikaci.
4.4. Okamžik připsání CRPT – CRPT jsou připsány na Účet okamžikem převedení Financí Provozovateli. Okamžikem převedení Financí se rozumí připsání finančních prostředků odpovídajících Financím na bankovní účet Provozovatele nebo připsání Virtuální měny na příslušnou adresu peněženky Virtuální měny Provozovatele a získání počtu potvrzení v síti odpovídající aktuální bezpečné praxi.
4.5. Uzavření Smlouvy – Okamžikem převedení Financí dochází k uzavření Smlouvy.
4.6. Alokace CRPT – Uživatel je oprávněn připsané CRPT využít výhradně pro účely realizace konkrétního Obchodního záměru, a to jejich alokací k danému Obchodnímu záměru. Alokace CRPT probíhá prostřednictvím volby „podpořit projekt“ v rámci sekce BestX. Uživatel si připsané CRPT zejména není oprávněn vyplatit v podobě Kč nebo podporované Virtuální měny.
4.7. Nevratnost alokace – Alokace CRPT je nevratná, tj. Uživatel není oprávněn alokované CRPT vrátit zpět na Účet a případně zvolit jiný Obchodní záměr.
4.8. Nevratnost Financí – Poskytnuté Finance se nevrací, a to ani v případě, že daný Obchodní záměr nebude úspěšný.
4.9. Použití Financí – 83 % z poskytnutých Financí bude použito na zajištění nákladů rozvoje příslušného Obchodního záměru. Zejména (nikoliv však výlučně) budou použity na hrazení veškerých nákladů spojených s rozvojem a realizací příslušného Obchodního záměru, včetně nákladů výkonové spotřeby, osobních nákladů, odměn (včetně odměn třetích osob poskytujících konzultantské a jiné služby), mezd, odvodů daní, pojištění a dalších povinných odvodů, jakož i ostatních provozních nákladů, finančních nákladů včetně úroků. Použití Financí závisí výhradně na vlastním uvážení Provozovatele, a to za předpokladu, že se týká realizace příslušného Obchodního záměru. Uživatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem rozporovat způsob využití Financí. 17 % z Financí bude použito pro účely referenčního programu blíže popsaného v příloze č. 1 ZOP (tj. zejména pro účely vyplacení odměn a bonusů pro účastníky referenčního programu).


5. ÚROK ZA POSKYTNUTÍ FINANCÍ
5.1. Právo na Úrok – Uživateli oproti poskytnutí Financí vzniká právo na Úrok.
5.2. Výše Úroku – Úrok je variabilní a je stanoven v popisu Obchodního záměru. Úrok může být závislý na různých proměnných, včetně externích ukazatelů týkajících se Obchodního záměru.
5.3. Pravidelnost výplaty Úroku – Úrok je vyplácen Uživateli v intervalech stanovených v popisu Obchodního záměru.
5.4. Doba výplaty Úroku – Úrok je vyplácen po dobu stanovenou v popisu Obchodního záměru.
5.5. Způsob výplaty Úroku – Úrok je vyplácen ve formě CRPT, které může Uživatel následně:
5.5.1. Alokovat k jinému Obchodnímu záměru;
5.5.2. Použít pro účely případných jiných projektů v rámci Aplikace (je-li tato možnost Aplikací umožněna);
5.5.3. Nechat si vyplatit dle kurzu uvedeného v ZOP (tj. 5,- Kč za 1 CRPT), a to v Provozovatelem podporované Virtuální měně nebo v Kč na bankovní účet Uživatele.


6. REFERENČNÍ PROGRAM
6.1. Referenční program – V rámci BestX se mohou Uživatelé účastnit referenčního programu. Předmětem referenčního programu je získání odměn za doporučení a jiné aktivní činnosti Uživatele prováděné ve prospěch Provozovatele.
6.2. Podmínky – Podmínky a parametry účasti Uživatele v referenčním programu včetně případných odměn jsou uvedeny v příloze č. 1 ZOP.

7. POSTAVENÍ UŽIVATELE
7.1. Nemožnost účasti na valné hromadě – Poskytnutím Financí nevzniká Uživateli právo k účasti na valné hromadě Provozovatele, ani jiné právo podílet se jakkoliv na řízení a rozhodování Provozovatele.
7.2. Zákaz postoupení pohledávek – Uživatel není oprávněn postoupit jakékoli pohledávky vyplývající ze Smlouvy nebo ZOP.

8. RIZIKA
8.1. Ztráta Financí – Uživatel si je vědom, že realizace Obchodních záměrů je vysoce riziková. Hrozí tak, že Obchodní záměry nedosáhnou původních očekávání a nedojde tak k výplatám Úroků v původně předpokládané výši. S ohledem na uvedené Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:
8.1.1. Je schopen posoudit (buď sám, nebo s pomocí externího poradce) možné scénáře vývoje realizace Obchodního záměru, které mohou mít vliv na výši Úroků a na jeho schopnost nést možná rizika.
8.1.2. Provedl vlastní šetření a analýzy, na základě kterých se rozhodl o poskytnutí Financí.
8.1.3. Má dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna rizika spojená s poskytnutím Financí, včetně nedosažení předpokládaných Úroků (Uživatel se nicméně nad rámec poskytnutých Financí nijak nepodílí na případné další ztrátě Obchodního záměru).
8.1.4. Plně rozumí Smlouvě a ZOP, jakož i právům a povinnostem Uživatele z těchto vyplývajícím.
8.2. Daňové povinnosti – Uživatel si je vědom a je srozuměn s tím, že může být povinen zaplatit daně, odvody, poplatky a veškeré jiné platby veřejnoprávní povahy v souladu s právními předpisy státu, jehož je Uživatel rezident nebo které se na Uživatele vztahují z jiných důvodů.
8.3. Provedení srážky nebo jiné platby ze strany Provozovatele – Bude-li Provozovatel např. v důsledku změny výkladu nebo změny zákonných předpisů povinen provést jakoukoliv srážku daně či jinou obdobnou platbu a v důsledku toho bude částka vyplacených Úroků nižší, než pokud by taková platba provedena nebyla, není Provozovatel povinen provedenou platbu Uživateli kompenzovat.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE
9.1. Limitace náhrady škody - Provozovatel není povinen nahradit Uživateli škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo ZOP s výjimkou škody způsobené člověku na jeho přirozených právech nebo škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Není-li dle právního řádu možné náhradu škody výše uvedeným způsobem smluvně vyloučit, ale lze ji omezit, použijí se pro účely omezení níže uvedená ustanovení o omezení náhrady škody.
9.2. Vyloučení náhrady ušlého zisku – Provozovatel zejména není povinen Uživateli nahradit škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo ZOP ve formě ušlého zisku.
9.3. Limitace výše náhrady škody – Je-li Provozovatel povinen nahradit škodu, nemůže celková výše náhrady škody vůči poškozenému Uživateli překročit částku odpovídající výši Financí poskytnutých poškozeným Uživatelem. Vznikne-li škoda opakovaně, sníží se uvedený limit o již dříve vyplacenou náhradu škody.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
10.1. Odstoupení od Smlouvy – Uživatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy (tj. od převedení Financí na Provozovatele). Uživatel, který je podnikatelem, nemá právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení čl. 10. ZOP.
10.2. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy – Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy Uživatel o svém odstoupení od Smlouvy informuje Provozovatele formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na sídlo Provozovatele nebo e- mailem na adresu info@bestseries.cz). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
10.3. Doporučený text odstoupení – Provozovatel jako vzorový formulář odstoupení od Smlouvy doporučuje zejména následující text adresovaný Provozovateli: Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy týkající se projektu BestX, která byla uzavřena dne „bude doplněno datum převedení Financí na Provozovatele“ a na základě které mi bylo připsáno „bude doplněn počet“ CRPT. Podpis Uživatele a datum odstoupení od Smlouvy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Doba trvání a výpověď Smlouvy – Smlouva je uzavřena na dobu, po kterou mohou být Uživateli vypláceny Úroky. Smlouvu nelze jednostranně vypovědět.
11.2. Nepodstatné porušení Smlouvy Provozovatelem – Aplikace ustanovení § 1978 OZ se vylučuje.
11.3. Odvážná smlouva – Uživatel bere na vědomí, že z povahy Smlouvy a ZOP se jedná o smlouvu odvážnou ve smyslu § 2756 OZ. Na Smlouvu ani ZOP se tak nepoužijí ustanovení o změně okolností a neúměrném zkrácení. Pro vyloučení veškerých pochybností nicméně strany výslovně sjednávají, že pro Smlouvu a ZOP a odpovídající plnění vylučují uplatnění ustanovení § 1764– 1766 OZ o změně okolností a § 1793–1795 OZ o neúměrném zkrácení.
11.4. Oddělitelnost – Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení ZOP neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení ZOP. Provozovatel je oprávněn v takovém případě jednostranně změnit ZOP a nahradit neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem.
11.5. Neexistence kolektivního investování - Uživatel si je vědom, že Finance nejsou shromažďovány a nebudou použity za účelem kolektivního investování. Finance budou využity pro účely realizace vlastního Obchodního záměru Provozovatele. Služby, resp. produkt, v rámci Obchodního záměru budou založeny především na vlastní aktivní činnosti, tedy poskytnutí zásadní přidané hodnoty, za kterou budou zákazníci platit odpovídající cenu.
11.6. Neexistence investičních služeb - Uživatel si je vědom, že žádné plnění poskytované Provozovatelem v rámci Aplikace nepředstavuje investiční poradenství ani jinou investiční službu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že se netýká investičních nástrojů ve smyslu uvedeného zákona.
11.7. Neexistence platebních služeb – Uživatel si je vědom, že žádné plnění poskytované Provozovatelem v rámci Aplikace nepředstavuje platební službu ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
11.8. Výhrada změny – Provozovatel je oprávněn kdykoliv upravit Aplikaci i obsah VOP nebo ZOP, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. Případné změny se netýkají již uzavřených Smluv, není-li stanoveno jinak.
11.9. Řešení sporů – Vzájemné spory vzniklé v souvislosti s Aplikací, VOP, ZOP nebo Smlouvou budou řešeny před soudy České republiky.
11.10. Mimosoudní řešení – Veškeré spory vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem mohou být projednávány v rámci mimosoudní řešení sporů. V takovém případě je Uživatel (je-li spotřebitelem) oprávněn kontaktovat subjekt pro mimosoudní řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) nebo řešit spor skrze online řešení sporů v rámci platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr). Provozovatel doporučuje, aby Uživatel v prvé řadě využil individuální kontakt s Provozovatelem k vyřešení předmětné situace.
11.11. Rozhodné právo – Rozhodným právem pro plnění dle VOP, ZOP nebo Smlouvy, jakož i jejich výklad, je právo České republiky.
11.12. Komunikace – Komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem je vedena pouze písemnou formou. Za písemnou komunikaci je považována i elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu.
11.13. Kontaktní údaje – Provozovatele lze kontaktovat elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@bestseries.cz nebo korespondenčně na adrese sídla Provozovatele.
11.14. Účinnost ZOP – ZOP jsou platné a účinné od 11.7.2019 přihlášením do uživatelského účtu pro stávajicí zákazníky a pro nové potvrzením při registraci na academy.bestseries.cz.
11.15. Příloha – Přílohou č. 1 ZOP jsou podmínky a parametry referenčního programu.


PODMÍNKY REFERENČNÍHO PROGRAMU Aplikace academy.bestseries.cz (dále jen „Podmínky“)

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Předmět Podmínek – Podmínky upravují podmínky referenčního systému odměn pro účastníky projektů v rámci webové aplikace na webové adrese academy.bestseries.cz.

2. POJMY A DEFINICE
2.1. Bonus – Peněžitá částka vyplácená vedle Odměny za splnění podmínek dle čl. 4.4 a násl. Podmínek.
2.2. Doporučitel – Uživatel, který svou aktivní činností získal nového Uživatele a tento nový Uživatel jej při registraci označil za doporučitele.
2.3. Doporučený – Doporučeným určitého Uživatele je Uživatel, který Uživatele při registraci do Aplikace označil za Doporučitele.
2.4. Získaný Uživatel – Získaným Uživatelem určitého Uživatele je každý Doporučený tohoto Uživatele a všichni Získaní Uživatelé každého Doporučeného tohoto Uživatele.
2.5. Odměna – Peněžitá částka vyplácená Uživateli za jeho účast v Referenčním systému za podmínek uvedených v čl 4.1 a násl. Podmínek.
2.6. Projekty – Projekty Provozovatele dostupné v rámci Aplikace. Dílčí Projekty jsou vždy popsány v odpovídajících ZOP.

3. VYMEZENÍ REFERENČNÍHO SYSTÉMU
3.1. Účel Referenčního systému – Účelem Referenčního systému je motivovat Uživatele k aktivní podpoře a rozvoji Aplikace, Projektů a Obchodních záměrů, a to zejména získáváním dalších Uživatelů.
3.2. Oprávněná osoba – Referenčního systému se mohou účastnit pouze Uživatelé. Účast v Referenčním systému je dobrovolná.
3.3. Činnost – Uživatel se zapojuje do Referenčního systému tím, že aktivně propaguje Aplikaci, Projekty nebo Obchodní záměry, přitom je však povinen dodržovat pravidla stanovená v čl. 6 Podmínek. Za porušení Podmínek a zejména čl. 6 Podmínek může Provozovatel vyloučit Uživatele z Referenčního systému.
3.4. Odměna za činnost – Uživateli, který se zapojuje do Referenčního systému vznikne za splnění podmínek uvedených v čl. 4 Podmínek právo na Odměnu, případně Bonus. Výše Odměny a Bonusu se odvíjí od počtu nových Uživatelů získaných Uživatelem a míry jejích zapojení do činnosti v rámci Aplikace, Projektů a Obchodních záměrů. Bližší podmínky jsou stanoveny dále v těchto Podmínkách.

4. ODMĚNA A BONUS
4.1. Nárok na Odměnu – Nárok na Odměnu vzniká Uživateli okamžikem, kdy jím Získaný Uživatel alokuje v souladu se ZOP CRPT k Obchodnímu záměru, a to za

Příloha č. 1 ZOP předpokladu, že Získaný Uživatel je v otevřené Linii Uživatele (k Liniím viz čl. 5 Podmínek).
4.2. Výše Odměny – Výše Odměny se stanoví jako součin objemu CRPT alokovaných Získaným Uživatelem a sazby pro Linii, ve které se předmětný Získaný Uživatel nachází. Sazby pro jednotlivé Linie jsou stanoveny v příloze č. 1 Podmínek.
4.3. Připsání Odměny – Odměna bude Uživateli připsána v CRPT v rámci jeho Účtu v Aplikaci, a to nejpozději do 24h od vzniku nároku na Odměnu.
4.4. Nárok na Bonus a jeho výše – Pokud Uživateli vznikne nárok na Odměnu v souvislosti s aktivitou Získaného Uživatele v první a druhé Linii, pak vzniká Uživateli právo na Bonus ve výši odpovídající výši této Odměny.
4.5. Připsání Bonusu – Bonus bude Uživateli připsán v CRPT v rámci jeho Účtu v Aplikaci, a to do 24 h od okamžiku otevření Bonusu dle čl. 4.7 Podmínek. Pokud má Uživatel již Bonus otevřen, pak bude Bonus Uživateli připsán do 24 h od okamžiku vzniku nároku na Bonus.
4.6. Kumulace Bonusu – Uživateli vzniká nárok na Bonus dle čl. 4.4 Podmínek bez ohledu na to, zda je Bonus pro Uživatele uzavřen nebo otevřen. Až do okamžiku otevření Bonusu se výše Bonusu kumuluje, Bonus však není splatný.
4.7. Otevření Bonusu – Bonus je pro Uživatele uzavřen až do okamžiku, kdy Uživatel splní podmínky otevření Bonusu uvedené v příloze č. 1 Podmínek. Po splnění podmínek dle předchozí věty je Bonus pro Uživatele otevřen.
4.8. Využití CRPT získaných jako Odměna a Bonus – CRPT získané jako Odměnu nebo Bonus může Uživatel následně:
• •

5. LINIE
Příloha č. 1 ZOP
Příklad: Pokud má Uživatel X otevřenou druhou Linii a Získaný Uživatel v této Linii alokuje 1.000.000 CRPT do Obchodního záměru, vznikne Uživateli X nárok na Odměnu ve výši 28.125 CRPT. (pozn. uvedený příklad vychází ze sazby Odměny ve druhé Linii ve výši 2,8125 %)
Příklad: Pokud Uživateli X vznikne nárok na Odměnu ve výši 1000 CRPT za aktivitu Uživatele v jeho druhé Linii, pak mu zároveň vznikne nárok na Bonus ve výši 1000 CRPT.

Alokovat k Obchodnímu záměru dle podmínek ZOP;
Použít pro účely případných jiných Projektů v rámci Aplikace (je-li tato možnost Aplikací umožněna); Vyplatit Uživateli, a to dle kurzů stanovených Provozovatelem, které odpovídají aktuální ceně CRPT za podmínek stanovených ZOP.
5.1. Linie – Uživatelem Získaní Uživatelé se rozdělují do Linií dle následujících pravidel:

• v každé další Linii (druhé, třetí atd.) Určitého Uživatele jsou vždy Doporučení
V první Linii určitého Uživatele jsou všichni jeho Doporučení (tzn. v první Linii jsou ti, co Uživatele uvedli přímo jako Doporučitele);

Uživatelů v předchozí Linii určitého Uživatele (tzn. ve druhé Linii určitého Uživatele jsou ti, kteří jako Doporučitele uvedli některého z Uživatelů, kteří se nacházejí v první Linii tohoto Uživatele);
5.2. Otevírání Linií – Linie je pro Uživatele otevřená po dobu, kdy Uživatel splňuje podmínky uvedené pro odemčení Linie v příloze č. 1 Podmínek.
5.3. Zamykání Linií – Pokud Uživatel přestane splňovat podmínky pro otevření Linie stanovené v příloze č. 1 Podmínek, pak předmětná Linie přestane být pro Uživatele otevřená okamžikem, kdy Uživatel přestal splňovat uvedené podmínky.
5.4. Počet Linií – Každý Uživatel může mít otevřeno maximálně 30 Linií.

6. PODMÍNKY PROPAGACE
6.1. Dodržování zákona – Uživatel je povinen při jakékoli činnosti dodržovat veškeré závazné právní předpisy.
6.2. Řádné označení – Uživatel je vždy povinen si počínat tak, aby ostatní osoby věděly, že jeho činnost je placenou propagací. Uživatel je zejména povinen řádně jako placenou propagaci označit veškeré příspěvky na sociálních sítích, webech, blozích apod.
6.3. Zákaz nevyžádaných obchodních sdělení – Uživatelé jsou povinni vždy dodržovat zákaz nevyžádané reklamy a nevyžádaných obchodních sdělení. Zejména pokud adresát dal jasně najevo, že si nepřeje být za účelem propagace kontaktován. Bez

Příloha č. 1 ZOP

Příklad: Uživatel X získá Uživatele A1 a B1 a následně Uživatel A1 získá Uživatele A2. Podle výše uvedených pravidel jsou Uživatelé A1 a B1 v první Linii Uživatele X (Uživatelé A1 a B1 jsou Doporučení Uživatele X – uvedli při registraci do Aplikace Uživatele X jako svého Doporučitele) a Uživatel A2 je ve druhé Linii Uživatele X (Uživatel A2 je Doporučeným Uživatele A1 – Uživatel A2 uvedl při registraci do aplikace jako svého Doporučitele Uživatele A1, který je v první Linii Uživatele X).

předchozího souhlasu adresáta nelze využít k propagaci email, telefonní číslo ani jiný elektronický kontakt adresáta.
6.4. Zakázaný obsah propagace – Činnost Uživatele nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu ani na tyto prvky odkazovat ať už přímo či nepřímo.
6.5. Zákaz srovnávání – Uživatel v rámci své činnosti nesmí srovnávat jakékoli produkty a služby Provozovatele s produkty a službami jiných osob.
6.6. Zákaz zaměření se na osoby mladší 18 let – jakákoli činnost Uživatele nesmí směřovat vůči osobám mladším 18 let.
6.7. Využívání obchodních názvů a loga – Uživatel je oprávněn v rámci své činnosti dle Podmínek užívat obchodního názvu Provozovatele, Projektů, Aplikace, nebo Obchodních záměrů, případně jejich loga nebo na ně odkazovat, avšak pouze za následujících podmínek:

• užití je pouze v nezbytném rozsahu;
• obchodní názvy ani loga nejsou nijak měněny;
• z užití je jasně patrné, že veškerá práva k obchodnímu názvu nebo logu patří Provozovateli;• •
6.8. Porušení podmínek propagace – Jakékoli porušení jakéhokoli ustanovení tohoto článku Podmínek představuje závažné porušení Podmínek.

7. OMEZENÍ REFERENČNÍHO SYSTÉMU
7.1. Ztráta způsobilosti – Tomu, kdo přestane být Uživatelem, nevznikají žádná práva z Referenčního systému dle těchto Podmínek (zejména mu nevzniká nárok na Odměnu a Bonus).
7.2. Ukončení Referenčního systému – Provozovatel si vyhrazuje právo Referenční Provozovatel takové užití nezakázal a Uživatel nebyl vyloučen z Referenčního systému; užití není klamavé; užití nesnižuje dobré jméno Provozovatele ani jeho produktů a služeb; k užití nedochází na webových stránkách nebo jiných materiálech, které obsahují jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadají náboženské nebo národnostní cítění, ohrožují obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižují lidskou důstojnost, obsahují prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu;
užití nesmí být anonymní;
užití může trvat pouze po dobu trvání Referenčního programu nebo dokud je Uživatel Uživatelem;

Příloha č. 1 ZOP
7.3.

8.
8.1. systém kdykoli ukončit, a to i bez uvedení důvodu. Ukončení Referenčního systému nemá vliv na nároky vniklé před ukončením Referenčního systému. Vyloučení z Referenčního systému – V případě jakéhokoliv porušení jakýchkoli povinností vyplývajících z Podmínek nebo jiných právních vztahů mezi Uživatelem a Provozovatelem (zejména smluv uzavřených dle VOP nebo ZOP) ze strany Uživatele je Provozovatel oprávněn vyloučit Uživatele z Referenčního systému. a to zasláním oznámení o vyloučení z Referenčního systému. V takovém případě od okamžiku vyloučení Uživatele z Referenčního systému zanikají veškerá práva Uživatele dle těchto podmínek a Uživateli nevzniká nárok na Odměnu a Bonus.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Příklady – Příklady uvedené v textu Podmínek nejsou právně závazné. Slouží pouze k vysvětlení složitějších konceptů Podmínek. Uvedené výpočty nemusí být přesné a zejména nemusí odpovídat parametrům Referenčního systému.


Příloha č. 1 ZOP
PARAMETRY REFERENČNÍHO PROGRAMU
Aplikace academy.bestseries.cz

1. SAZBA ODMĚNY
1.1. Sazba Odměny v prvních Liniích – Sazba Odměny v níže uvedených Liniích činí:
1.2. Sazba Odměny v dalších Liniích – Sazba Odměny ve čtvrté a dalších Liniích se stanoví jako jedna polovina sazby Odměny v předchozí Linii (tzn. sazba Odměny ve čtvrté Linii odpovídá jedné polovině sazby ve třetí Linii, sazba Odměny v páté Linii odpovídá jedné polovině sazby ve čtvrté Linii atd.).

2. PODMÍNKY OTEVŘENÍ BONUSU
2.1. Otevření Bonusu – Bonus se pro Uživatele otevře okamžikem, kdy Uživatel dosáhne ve své první a druhé linii souhrnně obrat ve výši 140.000 CRPT.
2.2. Obrat v Linii – Obratem v Linii se pro účely těchto Podmínek rozumí součet všech CRPT alokovaných Získanými uživateli, kteří se nacházejí v předmětné Linii Uživatele.
3. PODMÍNKY OTEVŘENÍ JEDNOTLIVÝCH LINIÍ
3.1. Stanovení podmínek pro otevření Linií – Linie se danému Uživateli otevírají za následujících podmínek:
Příloha č. 1 ZOP
Linie
Sazba odměny
1. Linie
2,8125 %
2. Linie
2,8125 %
3. Linie
1,875 %
Linie
Podmínky otevření
1. Linie
a) Uživatel zakoupí balíček X1; nebo
b) Uživatel je Direktor v bločku Bestseries; nebo
c) Uživatelzakoupívýkon5mh/svmininguBestseries;
nebo
d) Uživatel vlastní alespoň 5 podílů Bestseries.
2. a 3. Linie
a) Uživatel zakoupí balíček X3; nebo
b) Uživatel je Direktor Executive v bločku Bestseries; nebo
c) Uživatelzakoupívýkon40mh/svmininguBestseries; nebo
d) Uživatel vlastní alespoň 20 podílů Bestseries; nebo
e) Uživatel dosáhne obratu 1.200 USD v 1. Linii.


Příloha č. 1 ZOP
4. až 7. Linie
a) Uživatel zakoupí balíček X7; nebo
b) Uživatel zakoupí výkon 80 mh/s v miningu Bestseries;
nebo
c) Uživatelvlastníalespoň40podílůBestseries;nebo
d) Uživatel dosáhne obratu v 1. až 3. Linii souhrnně alespoň 5.000 USD.

8. až 15. Linie
a) Uživatel zakoupí balíček X15; nebo
b) Uživatel zakoupí výkon 150 mh/s v miningu Bestseries;
nebo
c) Uživatelvlastníalespoň80podílůBestseriesnebo
d) Uživatel dosáhne obratu v 1. až 7. Linii souhrnně alespoň 20.000 USD.

16. až 30. Linie
a) Uživatel zakoupí balíček X30; nebo
b) Uživatel zakoupí výkon 1.500 mh/s v miningu
Bestseries; nebo
c) Uživatelvlastníalespoň100podílůBestseries;nebo
d) Uživatel dosáhne obratu v 1. až 15. Linii souhrnně alespoň 100.000 USD.
3.2. Splnění podmínek – Příslušné Linie se odemykají, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek uvedených u příslušné skupiny Linií dle čl. 3.1 Přílohy č. 1 Podmínek. Pokud Uživatel splní některou z podmínek uvedených u vyšší skupiny Linií, má se zato, že splnil i podmínky pro otevření všech nižších skupin Linií.
3.3. Otevření skupiny Linií – Při splnění podmínek uvedených u příslušné skupiny Linií dle čl. 3.1 Přílohy č. 1 Podmínek se Uživateli otevře vždy celé skupina Linií. Obdobně, pokud Uživatel přestane splňovat uvedené podmínky, uzamkne se v souladu s čl. 5.3 Podmínek vždy celá skupina Linií.